NdFeB hemişelik magnitiň wezipesi näme?

Nd-Fe-B hemişelik magnit, Nd-Fe-B magnit materialynyň bir görnüşidir, seýrek ýeriň hemişelik magnit materiallarynyň ösüşiniň soňky netijesi hökmünde hem bellidir.Ajaýyp magnit häsiýetleri sebäpli “Magnet King” diýilýär.NdFeB hemişelik magnit aşa ýokary magnit energiýa önümine we mejburylyga eýe.Şol bir wagtyň özünde, ýokary energiýa dykyzlygynyň artykmaçlyklary NdFeB-ni häzirki zaman senagatynda, elektron tehnologiýalarynda we lukmançylyk pudagynda giňden ulanylýan magnit materiallaryna öwürýär, bu bolsa ýeňil we inçe gurallary we metrleri, elektroakustiki hereketlendirijileri, magnit bölüniş magnitleşmesini, lukmançylyk gurallar, lukmançylyk enjamlary we beýleki enjamlar.Nd-Fe-B hemişelik magnit ýokary çykdajyly öndürijiligiň we gowy mehaniki häsiýetleriň artykmaçlyklaryna eýedir;

habarlar04Adetmezçiligi, Kýuri temperatura nokadynyň pes bolmagy, temperaturanyň häsiýetleri pes we tozanlamak we poslamak aňsat.Amaly amaly talaplary kanagatlandyrmak üçin himiki düzümini sazlamak we ýerüsti bejeriş usullaryny ulanmak arkaly kämilleşdirilmelidir.
NdFeB hemişelik magnitler ajaýyp magnit häsiýetlerine eýedir we elektronikada, elektrik tehnikasynda, lukmançylyk enjamlarynda, oýunjaklarda, gaplamalarda, enjam enjamlarynda, howa we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.Has ýaýranlary hemişelik magnit hereketlendirijileri, gürleýjiler, magnit bölüjiler, kompýuter disk sürüjileri, magnit-rezonans tomografiýa enjamlary we gurallary we ş.m.
Mundan başga-da, NdFeB hemişelik magnit, ajaýyp lukmançylyk täsiri bolan Milli 863 taslamasyndaky ýokary tehnologiýaly materialdyr.Durnukly öndürijilik bilen adam magnit meýdanynyň aýratynlyklaryny simulýasiýa edýän biologiki magnit meýdany öndürip biler!Adam bedenine täsir edip, adam bedeniniň öz magnit meýdanynyň gyşarmagyny düzedip biler, adam bedeniniň meridianlarynyň bioelektromagnit energiýasyny güýçlendirip, adam bedeniniň köp nokatlaryny massaage edip biler we meridianlaryň we Qi-iň işlemegine kömek edip biler. meridianlar we kollateriallary işjeňleşdirmek, beýnimize gan we kislorod üpjünçiligini ýokarlandyrmak, saç follikulalarynyň täzelenmegine we dikelmegine kömek etmek, beýni korteksiniň terminal nerwleriniň joşgunlylygyny peseltmek we süňk we bogun dokumalarynyň alyş-çalşyny, gipnoz, analjeziýa, sedasiýa Gan aýlanyşyny ösdürmegiň we aladany ýok etmegiň täsiri.Häzirki wagtda lukmançylyk pudagynda köplenç dowamly süňk we saç dökülmesi, ukusyzlyk, neýrasteniýa, ýatgynyň spondilozy, skapulohumeral periartrit, lomber myşsa süzgüçleri, lomber disk hernisi we ş.m. ýaly dowamly süňkleri we bogun kesellerini bejermek üçin ulanylýar.


Iş wagty: Fewral-26-2022