Magnit material

 • Hytaýyň iň uly magnit üpjün edijisi SmCo Magnit üpjünçiligi

  Hytaýyň iň uly magnit üpjün edijisi SmCo Magnit üpjünçiligi

  Hytaýyň iň uly magnit öndürijisi

  Içerki we daşary ýurt bazarlarynda gowy abraýdan peýdalanýarys.Biz 30 ýyl magnit öndüriji.Gepleşikleriň we şertnamanyň berk ugry bilen müşderilerimiz bilen hyzmatdaşlyk edýäris. Bir gezeklik iş däl-de, müşderiler bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryny ýola goýmagy maksat edinýäris. Pes hilli magnitler bilen aldamak biziň kompaniýamyzyň ruhy däl.

 • Qualityokary hilli dürli Samarium Kobalt hemişelik magnit

  Qualityokary hilli dürli Samarium Kobalt hemişelik magnit

  Hemişelik magnitlerimiz ýokary yzygiderli magnit häsiýetine we ýokary temperatura garşylygy bar we her dürli hereketlendirijiler, elektrik enjamlary, elektrik-akustiki enjamlar, mikrotolkun aragatnaşygy, kompýuter periferiýa enjamlary we ş.m. üçin aýratyn amatlydyr.Şol bir wagtyň özünde, müşderileriň öý enjamlary, senetçilik we ş.m. maksatlaryny kanagatlandyrmak üçin oňat çykdajyly önümleri hem berip bileris.

   

 • 30 ýyllyk öndüriji “Samarium Kobalt Magnit”

  30 ýyllyk öndüriji “Samarium Kobalt Magnit”

  Smco Magnet-i öndürmekde we satmakda ýöriteleşdik, dürli Smco Magnet-e görä düzülip bilner, eger Smco Magnet gatnaşyklary barada has köp maglumat bilmek isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

   

 • Mikrotolkun turba magnit ulgamy üçin ýörite şekil SmCo hemişelik magnit

  Mikrotolkun turba magnit ulgamy üçin ýörite şekil SmCo hemişelik magnit

  Kompozit:Seýrek Earther Magneti

  Gaýtadan işlemek hyzmaty:Egilmek, kebşirlemek, bezemek, kesmek, urmak, galyplamak

  Magnit görnüşi:Specialörite şekil

  Material:Sm2Co17 Magnit

  Logotip:Custöriteleşdirilen logony kabul ediň
  Bukja:Müşderi talaby
  Dykyzlygy:8.3g / cm3
  Arza:Magnit komponentleri
 • 30 ýyllyk zawod rozetkasy Barium Ferrit Magnit

  30 ýyllyk zawod rozetkasy Barium Ferrit Magnit

  Ferrit magnit, esasan SrO ýa-da Bao we Fe2O3-den ýasalan hemişelik magnitdir.Bu giň histerezi aýlawy, ýokary güýçliligi we ýokary berkligi bilen keramiki proses bilen ýasalan funksional materialdyr.Magnitlenenden soň, hemişelik magnitliligi saklap biler we enjamyň dykyzlygy 4,8g / cm3.Beýleki hemişelik magnitler bilen deňeşdirilende, ferrit magnitleri pes magnit energiýasy bilen gaty we döwük.Şeýle-de bolsa, demagnetizasiýa etmek we poslamak aňsat däl, önümçilik prosesi ýönekeý we bahasy pes.Şonuň üçin ferrit magnitleri tutuş magnit pudagynda iň ýokary öndürijidir we senagat önümçiliginde giňden ulanylýar.

 • 30 ýyllyk zawod SmCo magnit, ark / halka / disk / blok / ýörite görnüşli

  30 ýyllyk zawod SmCo magnit, ark / halka / disk / blok / ýörite görnüşli

  KOMPANI ORA GÖRNÜŞ HESHENG MAGNET GROUP, gözleg we gözleg, önümçilik we satuwy birleşdirýän seýrek ýer magnit öndürmek we amaly çözgüt hyzmatyny üpjün ediji.Magnit material pudagynda we doly üpjünçilik zynjyry ulgamynda baý gözleg we önümçilik tejribesi bar.Zawodyň meýdany 60000 inedördül metr bolup, tutuş ýurtda we dünýäde müşderilere hyzmat edýär.NdFeB magnitiniň amaly tehnologiýa hünärmeni hökmünde ösen magnit öndürijiligimiz ...
 • 30 ýyllyk magnit lomaý lomaý rezin magnit rulon kagyzy

  30 ýyllyk magnit lomaý lomaý rezin magnit rulon kagyzy

  Önümiň beýany 30 ýyllyk öndürijiniň özleşdiriş görnüşi, ululygy, reňki, nagşy… Güýçli magnit güýjüniň galyňlygy 0,3mm 0,4mm 0,5mm 0.7mm 0.76mm 1,5mm ini 310mm , 620mm , 1m , 1.2m , we ş.m.… Uzynlygy 10m , 15m , 30m , we ş.m. .
 • 30 ýyllyk zawod lomaý rezin magnit rulon kagyzy

  30 ýyllyk zawod lomaý rezin magnit rulon kagyzy

  Önümiň beýany Biz şekil, ululyk, reňk, nagyş… Galyňlygy 0,3mm 0.4mm 0,5mm 0.7mm 0.76mm 1,5mm ini 310mm , 620mm , 1m , 1.2m , we ş.m.… Uzynlygy 10m , 15m , 30m , we ş.m.… faceerüsti bejeriş düzlük planşetleri , Mat / ýagty , Ak PVC , Reňkli PVC ak Gowşak çözüji PP Membranasy int Çap kagyz ble Iki ýüzli ýelimleýji 1 ber Kauçuk Magnit Magnit häsiýetleri Fiziki eýeçiligiň işleýiş temperaturasy: - 26 ° C-den 80 ℃ Gatylygy: 30-45 Dykyzlygy: 3.6-3.7 Dartyş güýji: 25-35 Elongati ...
 • Baglanan NdFeB Magnitleri

  Baglanan NdFeB Magnitleri

  Baglanan Nd-Fe-B magnit, çalt söndürmek NdFeB magnit tozy we baglaýjyny garyşdyrmak arkaly “basmak” ýa-da “sanjym galyplary” arkaly ýasalan magnitdir.Baglanan magnitiň ululygy takyklygy gaty ýokary we ony has çylşyrymly şekilli magnit element enjamyna öwrüp bolýar.Bir gezeklik galyplaýyş we köp polýusly ugrukdyryş aýratynlyklaryna eýedir we galyp wagtynda beýleki goldaw bölekleri bilen sanjym edilip bilner.