Biz hakda

30 ýyl hemişelik magnitde jemlenýär —— Heşeng Magnet topary

Hesheng Magnet Group, Hytaýda seýrek ýer hemişelik magnit önümlerini öndürmek bilen meşgullanýan iň irki kärhanalaryň biridir.Çig maldan taýýar önümlere çenli doly önümçilik zynjyrymyz bar.Ylmy barlag we yzygiderli önümçilik enjamlaryna yzygiderli maýa goýumlary arkaly, 30 ýyllyk ösüşden soň gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän hemişelik magnit önümleriniň uly göwrümli toplumlaýyn üpjün edijisine öwrüldik.Önümlerimiz dürli magnit materiallaryny öz içine alýar, şol sanda NdFeB magnit, SmCo magnit, ferrit magnit, birleşdirilen NdFeB magnit, rezin magnit we dürli magnit önümleri, magnit gurnamalary, magnit gurallary, magnit oýnawaçlar we ş.m. Kompaniýa ISO14001, OHSAS18001, IATF16949 we geçdi beýleki degişli ulgam şahadatnamasy.

Tehnologiýa toplanylandan soň, önümlerimizde ajaýyp magnit yzygiderliligi, ýokary temperatura garşylygy, poslama garşylygy we beýleki artykmaçlyklary bar.Ösen önümçilik synag enjamlary we ulgamyň doly kepilligi bilen, birinji derejeli tygşytly önümlerimize ýetdik. Müşderilerimizi has gowy ýerleşdirmek üçin Demirgazyk Amerikada, Europeewropada we beýleki ýurtlarda köp satuw hyzmat torlaryny döretdik.

Önümlerimiz ýel energiýasyny öndürmekde, üýtgeýän ýygylykly kondisionerde, energiýa tygşytlaýjy liftlerde, akylly hemişelik magnit hereketlendirijilerinde, awtoulag hereketlendirijilerinde, magnit göteriji hereketlendirijilerde, lukmançylyk desgalarynda we beýleki öňdebaryjy meýdanlarda giňden ulanylýar.Häzirki wagtda müşderilerimiz içerde we daşary ýurtlarda paýlanýar we Gollandiýada Bakker, Angliýada CBK, Seagate international, Gree, Dechang elektrik, Bubugao, Geely Automobile we ş.m. ýaly meşhur kärhanalar bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.

ngfn

SYITYASAT KERTIFIKASI .ASY

IATF16949 (ISO / TS16949) hil dolandyryş ulgamynyň kepilnamasy 、 ISO14001 、 ISO45001 we ISO9001-den geçdik.

şahadatnama1
şahadatnama2
şahadatnama3
şahadatnama4

Bellik:Boş ýer çäklidir, beýleki şahadatnamalary tassyklamak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Şol bir wagtyň özünde, kompaniýamyz siziň talaplaryňyza görä bir ýa-da birnäçe şahadatnama üçin şahadatnama alyp biler.Jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris