Kebşirleýji magnitler

 • Zawodyň lomaý lomaý magnit kebşirleýiş ýer gysgyçlary

  Zawodyň lomaý lomaý magnit kebşirleýiş ýer gysgyçlary

  • OR GOWY HOWPSUZLYK GURAMALARY gysgyçyň saklap boljak ýerini tapmaga synanyşmaň, enjamlarymyzda hemme ýere alyp gitmek üçin amatly enjamlaşdyrylan toprak kellesi bar.
  • OW GOWY MAGTY】 Kebşirleýiş gysgyçlarymyzda gaty sorujy bar we çalt ýer bilen üpjün edýär, ýeterlik aragatnaşyk nokatlary kebşirleýiş işiňiz üçin oňat esas döredýär.
  • OP AÇMAK aňsat】 Diňe ony dogry ýagdaýda düzediň we çalt kebşirläp biler ýaly howpsuzlyk simini birikdiriň.Cler gysgyjynyň edip bilmeýän ýerlerine dakmak aňsat.
  • W IŞLERINI GORAMAK body Bedeniň reňkine zeper ýetirmän, kebşirleýiş gural gutusyna uly goşant goşuň.Ulaglarda beden işlerini ýerine ýetireniňde gaty uly kömek etdi.
 • Gysgyç saklaýjy magnit kebşirleýiş meýdançasy güýçli magnitli toprak kellesi

  Gysgyç saklaýjy magnit kebşirleýiş meýdançasy güýçli magnitli toprak kellesi

  • Çydamly: Mis / izolýasiýa tagtasy, ýokary tok, durnukly geçirijilik, ulanmaga çydamly.
  • Güýçli magnit: Magnit gysgyç islendik tekiz metal ýüzüne, tekiz ýa-da egri bolup biler.
  • Ygtybarly: Ulanmak üçin amatly, ýüzüne ýa-da awtoulagyň reňkine zyýan bermez.
  • Ulanylyşy: Ony metal polýuslara, strutslara, demirlere ýa-da kebşirleýiş stoluna gurnap bilersiňiz.Kebşirleýjiler üçin ýer işlerini çaltlaşdyrmak üçin amatly gural.
  • Hyzmat: 24 sagat onlaýn, Islendik sorag biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, biz şu ýerde bolarys.
 • 30 ýyllyk öndüriji Lomaý ýokary hilli kebşirleýiş magnitleri

  30 ýyllyk öndüriji Lomaý ýokary hilli kebşirleýiş magnitleri

  HESHENG MAGNET GROUP Professional täsirli çalt önüm jikme-jiklikleri Kompaniýamyz Heşeng magnit toparynyň artykmaçlygy : • ISO / TS 16949, ISO9001, ISO14001 kepillendirilen kompaniýa, RoHS, REACH, SGS laýyk önüm.• Amerikan, Europeanewropa, Aziýa we Afrika ýurtlaryna 100 milliondan gowrak neodim magnit getirildi.Motorlar, generatorlar we gürleýjiler üçin neodymium seýrek ýer magneti, biz oňa ökde.• Ylmy barlagdan köpçülikleýin önümçilige çenli bir duralga hyzmaty ...
 • 30 ýyllyk zawod bilen lomaý kebşirleýiş magnitleri

  30 ýyllyk zawod bilen lomaý kebşirleýiş magnitleri

  Aýratynlyk: bir tarap we goşa tarap
  Bu önüm elektrik kebşirleýiş maşynda, awtoulag abatlaýyş maşynynda, şekillendiriş maşynynda, kebşirleýiş maşynda ulanylýar, sim gysgyç demir liste birikdirilen we demir listde ýerleşdirilen magnit funksiýasy bilen ulanylýar.Wagt tygşytlaň we demir liste zyýan bermäň.
  Material: NdFeB

 • Magnit kebşirleýiş lomaý lomaý

  Magnit kebşirleýiş lomaý lomaý

  Önümiň beýany Köp stil kebşirleýji magnit ýer kellesi 1. Stili saýlaň Dürli ulanylyş ssenarilerine görä, suratda görkezilişi ýaly, kebşirleýiş toprak enjamlarynyň iki görnüşi bar.2. Saklaýjy güýç modelini saklaýjy güýç toruny saýlaň S: Söwdagärmi ýa-da öndüriji?J: Biz 30 ýyllyk magnit öndüriji, bizde ...
 • Zawodyň göni satuwy Magnit kebşirleýjisi

  Zawodyň göni satuwy Magnit kebşirleýjisi

  Önümiň beýany Zawod göni satuw magnit kebşirleýjisi ● Iň güýçli NdFeB magnit Neodymium magnit dünýädäki iň güýçli magnitdir. N52 iň ýokary öndürijiligini ulanýarys, şonuň üçin gaz magnitimiziň güýji gaty güýçlidir.● OEM / ODM Düzeltmek hyzmatlary elýeterlidir.Ölçegi, çekiji güýji, reňki, nyşany, gaplanyşy, nagşy hemmesi düzülip bilner.● Gowy örtük Magnitiň üstünde 3 gatlakly Ni + Cu + Ni bilen 24 sagat duz sepmek synagyndan geçip biler.Magnit diňe bir goralyp bolman, eýsem l ...