Güýçli magnitleri sazlanda haýsy jikme-jikliklere üns bermelidiris? - Heşeng Hemişelik Magnit

Technologyokary tehnologiýanyň ösmegi we täze önümleriň gözlegleri we işlenip düzülmegi bilen köp pudaklarda güýçli magnitlere isleg artýar.Elbetde, güýçli magnitleriň aýratynlyklary we öndürijilik talaplary başgaça bolar.Şonuň üçin güýçli magnitiň ululygyny sazlanda haýsy jikme-jikliklere üns bermelidiris?
Güýçli magnitiň özleşdirilen ululygy üçin jikme-jikliklere üns hemme taraplaýyn faktorlaryň ähli taraplaryndan gönükdirilmelidir.Mysal üçin, öndürijiniň önümçilik masştaby, önümçilik güýji, önümiň hili we ş.m.Ikinjiden, öndürijiniň önümleri tarapyndan ulanylýan çig mal, şol sanda çig malyň çeşmesi we çig malyň demagnetizasiýa egri kesgitlemesinden geçýändigi barada aýdyň bolmaly.Üçünjiden, tehnologiýa üns bermelidigimizdir, sebäbi tehnologiýanyň hili önümleriň hiline gönüden-göni täsir edýär.Takyklygy birneme pes bolsa, önümleriň umumy kombinasiýa derejesine täsir eder.Şonuň üçin ýokardaky nokatlar, güýçli magnitleriň ululygyny sazlanda müşderileriň üns bermeli jikme-jiklikleri.
Güýçli magnit özleşdiriji öndüriji.Güýçli özleşdirme güýji bolan öndüriji size maslahat berilýär.“Hesheng Magnet Group” 30 ýyldan gowrak önümçilik taryhyna we dürli ululyklara we aýratynlyklara eýe bolan müşderileriň islegini kanagatlandyryp bilýän baý özleşdiriş tejribesine eýedir.Bu siziň saýlamagyňyzdyr!
Hesheng Magnet Group, gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän giňişleýin ýokary tehnologiýaly kärhana.NdFeB-iň ýyllyk önümçiligi 5000 tonna bolup, dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Güýçli magnit saýlamak üçin käbir maslahatlar.Dereje näçe ýokary bolsa, magnetizm şonça güýçli.jikme-jiklikler730 ýyl mundan ozal döredileninden bäri, kompaniýa süzülen NdFeB güýçli magnitleri öndürmäge we satmaga ygrarlydy!
Kompaniýanyň önümleri durnukly öndürijilige, güýçli magnit güýjüne, poslama garşylygy we demagnetizasiýa däl we IS09001 hil ulgamy sertifikatyndan geçdi.Önüm materiallary we örtükleri SGS synag hasabatyndan geçdi we EUewropa Bileleşiginiň daşky gurşawy goramak standartlarynyň (RoHS we ýetmek) talaplaryna laýyk gelýär.Şeýle hem dürli şahadatnamany özleşdirmegi goldaýar.Önümler ýurduň çar künjegine we daşary ýurtlara eksport edilýär we müşderiler içerde we daşary ýurtlarda ýokary baha alýarlar.
Magnit nusgalary ýa-da başga soraglar gerek bolsa, standart däl özleşdirmek üçin Hesheng Magnet öndürijisine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.


Iş wagty: Fewral-26-2022