Dürli spesifikasiýa we şekilli ýörite şekilli magnit öndüriji —— Heşeng hemişelik magnit

Specialörite şekilli magnit, ýagny adaty däl magnit.Häzirki wagtda has giňden ulanylýan ýörite şekilli magnit neodiý demir bor ýörite görnüşli güýçli magnitdir.Dürli şekilli ferritler az, hatda samarium kobalt az.Esasy sebäbi, ferrit magnit materialynyň magnit güýjüniň güýçli däldigi we gaýtadan işlenmegi kyn.Biziň kompaniýamyz her dürli materiallary, spesifikasiýalary, öndürijiligi (n35-n52), temperatura çydamly profilli magnit, wechat ýa-da zerur bolsa telefon aragatnaşygy bilen üpjün edip biler.

habarlar02Häzirki wagtda ösýän senagat meýdanlarynda seýrek ýeriň hemişelik magnitleri giňden ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, adaty senagat meýdanlarynda adaty magnitleriň ýerini tutýarlar.Esasanam NdFeB magnitleri ajaýyp öndürijiligi sebäpli elektronika, tehnika, kompýuter, aragatnaşyk enjamlary, himiýa, biologiýa, lukmançylyk, aerokosmos, awiasiýa, harby we beýleki ýokary tehnologiýaly ugurlarda giňden ulanylýar.

täzelikler03Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, seýrek ýeriň hemişelik magnitiniň ulanylyş geriminiň has giňeljekdigine ynanýarys.Gözleg we gözleg güýjüne we öňdebaryjy önümçilik enjamlaryna yzygiderli maýa goýumlary arkaly, 30 ýyllyk ösüşden soň, Heşeng kem-kemden hemişelik magnit önümçilik pudagynda öňdebaryjylardan birine öwrüldi.Esasanam Nd-Fe-B önümçilik pudagynda birinji derejeli önümçilik enjamlary, ösen önümçilik tehnologiýasy we ajaýyp ulgam kepilligi bar.Önümlerimizde ýokary öndürijilik, ýokary gaýtadan işlemek kynlygy we deň-duşlaryndan öňe geçip bolmajak ýokary durnuklylyk bar.Şol bir wagtyň özünde, Heşeng birnäçe magnit öndürýän kärhanalara gözegçilik etdi ýa-da olara gatnaşdy.Önümleri Nd-Fe-B, ferrit, samarium kobalt, rezin magnit we beýleki hemişelik magnitleri öz içine alýar.
Mundan başga-da, ösen enjam tehnologiýasy we özboluşly çig mal formulasy önümimiziň yzygiderliligini we durnuklylygyny hemişe deň-duşlarymyzyň başynda goýýar.Müşderilere has ýokary hilli we has arzan önümler bilen üpjün etmäge we üpjün etmäge synanyşarys.
“Hesheng Magnet Group” -yň iş pelsepesi dünýäni hil bilen döretmek we abraý bilen ösüş gözlemekdir.Gözläň we täzeläň, öňe sürüň!


Iş wagty: Fewral-26-2022